ADLİ BİLİMLER

DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Doktora Programı, tezli olarak IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Adli Bilimler Doktora Programı en az 4 yıl (8 yarıyıl) ve en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş adaylar için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 • Doktora programında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
 • Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz
 • Doktora programı örgün bir programdır.
 • Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
 • Rusya, Southern University (IMBL) öğrencileri doktora eğitimlerini tamamlayabilmeleri için en az 5 bilimsel makale (Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak koşuluyla) veya Citation Index’te bir makale yayınlamaları yanında en az farklı kongrelerde iki bildiri hazırlamaları gerekmektedir.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir (TC. uyruklu öğrenciler için Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir).

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Adayın herhangi bir alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması,
 • Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması,
 • IMBL, Doktora Programına, ilgili anabilim dalı başkanlığının yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınav ile öğrenci kabul edebilir. Üniversite bölüm başkanlığının uygun göreceği uluslararası geçerliliği olan eşdeğer muadil bir sınav da değerlendirmeye alınabilir.(TC Uyruklu öğrenciler, ALES puanı ile kabul edilebilir, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gereklidir)
 • Doktora program kabulünde üniversite tarafından İngilizce yeterlilik sınavı yapılır.(TC uyruklu öğrenciler, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 55 eşdeğeri puan almaları gereklidir.)
 • Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Gerekli Belgeler           

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • Yüksek Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi  fotokopisi)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Başvuru Değerlendirme Süreci Ve Eğitim Süresi

Eğitim Süresi

 • Doktora Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Doktora Programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bölüm başkanlığının öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını belirtilen sürede on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Lisans derecesi ile Doktora Programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:

Adli Bilimler doktora programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Link:

Bilim Sınavı:

Online başvuru aşamasından sonra adaylar bilim sınavına davet edilir. Bilim sınavı ile ilgili tarih ve saat bilgisi ilgili dönemlerde enstitü tarafından duyurular

Mülakat:

Bilim sınavından sonra puan sıralaması yapılarak adaylar mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda adaylardan programa dâhil olacaklar belirlenir.

Programın Amacı

 • Adli Bilimler Doktora Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş adli bilimler yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Adli Bilimler Doktora mezunu yetiştiren bir programdır.
 • Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

 

Öğretim Programının Yapısı

Adli Bilimler Doktora Programı en az 4 yıl (8 yarıyıl) ve en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketlerinde yer alan ”Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

 • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
 • Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

FORENSIC SCIENCES Ph.D. PROGRAM

 

            1st Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 601

 

FORENSIC SCIENCES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 602

 

ADDICTION AND FORENSIC SCIENCES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 603

 

EXPERT WITNESS AT FORENSIC SCIENCES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 604

 

CRIMINOLOGY

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 605

 

BASIC PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW

 

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

     40

 

 

 

 

 

 

 

2nd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 606

 

RESEARCH METHODS IN FORENSIC SCIENCE

 

M

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 607

 

THESIS

 

 

M

 

0

 

0

 

0

 

30

 

FS 690

 

SEMİNAR IN FORENSIC SCIENCES

 

 

M

 

3

 

0

 

3

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2rd Semester  (TO BE ELECTED JUST THREE OF THEM)

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

PP

 

KK

 

ECTS

 

FS 608

 

VULNERABLE GROUPS AND FORENSIC SCIENCES

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 609

 

FORENSIC PSYCHIATRY

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

 

FS 610

 

FORENSIC VICTIMOLOGY

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

 

FS 611

 

EVALUATION AND MEASUREMENT OF TRAUMA

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

 

FS 612

 

PSYCHOPATHOLOGY

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 613

 

MULTIDISCIPLINER APPROACH TO CHILD ABUSE CASES

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 614

 

CRIMINALISTIC

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 615

 

MEDICAL MALPRACTICE AND FORENSIC MEDICINE

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 616

 

FORENSIC SOCIAL WORK

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

FS 617

 

SEXUAL ASSAULT AND DOMESTIC VIOLENCE

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

3rd  Semester

 

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

 

 

FS 800

 

 

DOCTORATE QUALIFICATION

 

M

 

0

 

4

 

2

 

40

EXAM
 

PROFICIENCY TEST

Total ECTS to be taken in the 3rd semester 40

 

4th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 691-1

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE EXAM

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 4th semester 40

 

5th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 691-2

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE EXAM

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 5th semester 40

 

 

6th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 691-3

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 6th semester 40

 

 

7th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 691-4

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 7th semester 40

 

8th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

 

 

THESIS STUDY

 

 

 

 

 

 

 

 

THESIS EXAM

 

 

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 8th semester 30

 

 

FS 601:  Forensic Sciences (Mandatory)

The aim of this course is to look at the basic concepts of forensic sciences, to evaluate from forensic sciences perspective the subjects where medical sciences and legal sciences intersect. Special emphasize is given on the basic concepts of forensic science, similarities and differences between forensic sciences and forensic medicine, institutions in forensic processes, the intersection of medical and legal sciences, and new trends on forensic sciences.

FS 602: Addiction and Forensic Sciences (Mandatory)

The aim of this course is to introduce students to dependencies and effective treatment methods in any kind of addictions.

FS 603: Expert Witness at Forensic Sciences (Mandatory)

The aim of this course is to transfer the basic concepts and practices related to forensic expertise. In this course, special emphasis is given to forensic expertise, applicable legislation, expert opinion and techniques for expert reporting.

FS 604: Criminology (Mandatory)

The aim of this course is to teach the scientific studies on crime enlightenment, analysis of crime components such as victim, aggressor, crime type. Sprecial emphasize is given on term of crime, evidence, evidence analysis, profile analysis.

FS 605: Basic Principles of Criminal Law (Mandatory)

The aim of this course is to provide students, who have education from multidisciplinary sciences, knowledge on the purpose of Criminal Law, basic concepts of Criminal Law, the importance and place of criminal law in forensic sciences. Special emphasize ise  given on the definition of crime, basic terms, principles and rules of criminal law.

FS 606: Research Methods ın Forensic Science (Mandatory)

Students will be able to do research in the field of forensic sciences and gain the basic skills to present this research in written and oral form.

FS 607:  Thesis (Mandatory)

The aim of this course is to research a selected topic in the field forensic sciences. In this study, the student has to use the knowledge gained in the field and the ability to plan, maintain and report a scientific research.

FS 608: Vulnerable Groups and Forensic Sciences (Elective)

The aim of this course is to discuss the legal, medical and ethical problems in vulnerable groups who are exposed to neglect and violence due to gender, sexual orientation, professional status, age, physical limitation, mental illness, restriction of liberty and similar reasons.

FS 609: Forensic Psychıatry (Elective) 

The aim of this course to teach the basic information about the place and importance of forensic psychiatry in forensic sciences, the points where the law and psychiatry sciences intersect, legal and criminal capacity, the reasons which remove and decrease the legal and criminal capacity and the effects of conditions such as mental illnesses and age. Special emphasize is given on the basic concepts of forensic psychiatric, legal and criminal capacity, and reasons that remove and reduce legal and criminal capacity.

FS 610: Forensic Victimology (Elective)

The aim of this course is to evaluate the relations between victim of violence, the suspect and the crime scene under the principle of skepticism with multidisciplinary approach, to look at the sexual violence, physical violence, cyber violence, elderly abuse and child abuse in the axis of restorative justice. Special emphasize are given on the concept of victim, fear of crime, woman victim, child victim, victim of sexual violence, cyber violence, and restorative justice are discussed.

FS 611: Evaluation and Measurement Of Trauma (Elective)

The aim of this course is to teach the measurement of disability and labour loss due to occupational accidents and any kind of other accidents, traumas and diseases. Special emphasis is given on measurement of disability and labour loss.

FS 612: Psychopathology (Elective)

The definition of abnormal behavior, different theories about etiology of psychopathology, diagnostic systems (DSM, ICD, OPD), prognostic factors are discussed. Main diagnostic categories and personality organizations are studied.

FS 613: Multidiscipliner Approach to Child Abuse Cases (Elective)

The aim of this course is to teach the importance and the techniques of the multidiciplinary approach to the child abuse cases. Special emphasize is given on the legal, medical and psychological approach to the child abuse cases.

FS 614: Criminalistic (Elective)

The aim of this course is to transfer the processes used in crime scene investigation in forensic cases, the techniques used in the collection and analysis of physical evidence. Special emphasize is given on the term of crime scene, collection and documentation of physical evidence, the use of DNA technologies in forensic sciences, fingerprint and footprint examination, trace evidence, graphology.

FS 615: Medical Malpractice and Forensic Medicine (Elective)

The aim of this course is to transfer the basic principles of medical malpractice, criminal and civil liability of physicians and other healthcare professionals and health institutions, and the relevant legal legislation. Special emphasis is given to basic principles of medical malpractice, criminal and civil liability in medical malpractice, the importance of the forensic expert in medical malpractice cases, informed consent, patient rights, personal health data privacy, and defensive medicine practices.

FS 616: Forensic Social Work (Elective)

The aim of this course is to protect children, women and adults, forensic interviews with children who are in conflict with law,  probation, prison social service, drug addiction treatments, socail services for victims of crime, adapting the criminals to the society, domestic violence, social assistance rights, the assessment of criminal liability for children and adults. Special emphasize is given on the forensic social work, profile of convict, forensic social work and crime theories, forensic social work practices in the juvenile justice system, forensic social work practices for the justice system, forensic social work in criminal institutions, restorative justice and forensic social work.

FS 617: Sexual Assault and Domestic Violence (Elective)

The aim of this course is to raise the awareness and knowledge of students working in the field about sexual assault, child abuse and domestic violence. Special emphasis is given on sexual assaults, sexual abuse of child, domestic violence, collecting evidence and reporting for the sexual assault and domestic violence cases.,

FS 690: Seminar ın Forensic Sciences (Mandatory)

The aim of this course is to deepen the theoretical knowledge of the students and does the literature work of their selected thesis topic.

FS 691: Special Topics (Mandatory)

This refers to thesis study period of the students, sharing knowledge with other students preparing their thesis and getting supervision from their supervisors.