ADLİ BİLİMLER

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde IMBL sosyal bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programının temel hedefi; Adli Bilimler alanında uzmanlaşmış nitelikli yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri Adli Bilimler mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenci tez çalışması yapmak ve tez raporunu teslim etmek zorundadır. Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, Adli Bilimler lisans derslerinden seçilebilir.
 • Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarı dönem sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, adli bilimler lisans derslerinde seçilebilir.
 • Yüksek Lisans programı örgün bir programdır.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir (TC. uyruklu öğrenciler için Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir).

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Tezli Adli Bilimler Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların lisans programından mezun olmaları gerekmektedir (TC Uyruklu adayların ALES puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. ALES puanı kayıt yapmak için zorunlu tutulmamaktadır. Yeterli ALES puanı ilk eğitim dönemini geçmemek kaydı ile kabul edilmektedir).
 • Lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2 veya eşdeğeri olması,
 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programına Adli Bilimler lisans programlarının son döneminde bitirme konumunda olan öğrenciler özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin ortalamaları en az 2 düzeyinde olması gerekmektedir. Lisans programlarına da devam eden ve yüksek lisans programına kabul edilen bu öğrenciler en çok 2 yüksek lisans dersi alabilirler.

Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi (TC Uyruklu Öğrenciler için)
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Adli Bilimler Yüksek Lisans derecesini elde etmek için gerekli koşullar IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesi hükümlerince belirlenmektedir.
 • Adli Bilimler Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
 • Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Adli Bilimler Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de okul dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Adli Bilimler Anabilim Dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Adli Bilimler Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:

Adli Bilimler Yüksek Lisans programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Programın Amacı

Adli Bilimler Bölümü Yüksek Lisans Programı, adli bilimler alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel gelişimine ve adli iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen; Adli Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmayı (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi, vb.) amaçlayan bir programdır 7. Adli Bilimlerin farklı alanlarında üniversitemizde araştırma iş birliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması.

Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olan kişiler, kendi uzmanlaşmak istedikleri alanlar doğrultusunda sahip oldukları donanım ile problemleri kavrama, analiz etme ve çözme becerisine sahip olacaklar, uygulamaya ait deneyimleri sayesinde Adli alanlarda faaliyet gösteren özel ve devlete bağlı kurumlarda iş imkânı bulabileceklerdir. Ayrıca Adli Bilimler Programı kapsamında uzmanlaşmak istedikleri özel konular doğrultusunda bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek üniversitelerde çalışabileceklerdir.

Öğretim Programının Yapısı

 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

 • Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri azami sürede başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

FORENSIC SCIENCES MASTER’S PROGRAM

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 501

 

FORENSIC SCIENCES – BASIC PRINCIPLES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 502

 

CRIMINAL LAW – BASIC PRINCIPLES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 503

 

CLINICAL FORENSIC MEDICINE

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 504

 

ALL ASPECTS OF VIOLENCE

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

1st Semester

 

2nd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 505

 

EXPERT WITNESSİNG ON FORENSIC SCIENCES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 506

 

FORENSIC PSYCHOLOGY

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 507

 

CRIMINOLOGY

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

  FS 508 CRIMINALISTIC  

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

1st  – 2nd  Semester (Every Semester 2 of them may be elected)

 

CODE

 

COURSETITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 509

 

FORENSIC VICTIMOLOGY

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 510

 

FORENSIC PSYCHIATRY

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 511

 

ADDICTION AND FORENSIC SCIENCES

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 512

 

HEALTH LAW

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 513

 

FORENSIC INSURANCE

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 514

 

FORENSIC TOXICOLOGY

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 515

 

FORENSIC INTERVIEW TECHNIQUES

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 516

 

METHODS OF INTERVIEW WITH CHILD VICTIM OF VIOLENCE

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

FS 517

 

FORENSIC SOCIAL WORK

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

 

 

 

 

3rd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

FS 518

 

SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 590

 

SEMINAR IN FORENSIC SCIENCES

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

FS 519

 

THESIS

 

M

 

0

 

0

 

0

 

30

 

 

 

 

FS 501: Forensıc Scıences – Basıc Prıncıples   (Mandatory)

This course aims to look at the basic concepts of forensic sciences, to evaluate from forensic sciences perspective the subjects where medical sciences and legal sciences intersect. In this course, the basic concepts of forensic science, similarities and differences between forensic sciences and forensic medicine, institutions in forensic processes, the intersection of medical and legal sciences such as; malpractice, gender inequality  and violence  are discussed.

FS 502: Crımınal Law – Basıc Prıncıples (Mandatory)

The aim of this course is to provide students, who have education from multidisciplinary sciences, knowledge on the purpose of Criminal Law, basic concepts of Criminal Law, the importance and place of criminal law in forensic sciences. Special emphasize ise given on the definition of crime, basic terms, principles and rules of criminal law.

FS 503: Clınıcal Forensıc Medıcıne (Mandatory)

This course aims to approach to the death cases of disability cases in a scientific way, to determine the causes of death and to look at victims of violence from the forensic science perspective. In this course, the term of death, the causes of death which are subject to forensic cases, finding the cause of death with autopsies, determining the violence experienced by victims of violence, especially women and children with forensic reports are discussed.

FS 504: Vıolence Wıth All Dımensıons (Mandatory)

This course aims to give information about violence, victims of violence and perpetrator   who use violence to all relevant professionals including healthcare professionals, lawyers, psychologists, sociologists and social workers. In this course, topics such as violence against women, child abuse, sexual violence, physical violence, cyber violence, violence against the elderly, and disability violence will be discussed from a multidisciplinary perspective.

FS 505: Expert Practıces On Forensıc Scıences (Mandatory)

The aim of this course is to transfer the basic concepts and practices related to forensic expertise. In this course, special emphasis is given to forensic expertise, applicable legislation, expert opinion and techniques for expert reporting.

FS 506: Forensıc Psychology (Mandatory)

This course aims to teach the practice areas of psychology in forensic processes, such as the intersection of law and psychology sciences, questioning of the accused, testimony of experts and profiling the criminal. In this course, the differences between clinical psychology and forensic psychology, practice are as of the science of psychology in the fields of law and punishment, serial murder, profile analysis, legal capacity, criminal responsibility are discussed.

 

 

FS 507: Crımınology (Mandatory)

The aim of this course is to teach the scientific studies on crime enlightenment, analysis of crime components such as victim, aggressor, crime type. Sprecial emphasize is given on term of crime, evidence, evidence analysis, profile analysis.

FS 508: Crımınalıstıc (Mandatory)

The aim of this course is to transfer the processes used in crime scene investigation in forensic cases, the techniques used in the collection and analysis of physical evidence. Special emphasize is given on the term of crime scene, collection and documentation of physical evidence, the use of DNA technologies in forensic sciences, fingerprint and footprint examination, trace evidence, graphology.

FS 509: Forensıc Vıctımology (Electıve)

The aim of this course is to evaluate the relations between victim of violence, the suspect and the crime scene under the principle of skepticism with multidisciplinary approach, to look at the sexual violence, physical violence, cyber violence, elderly abuse and child abuse in the axis of restorative justice. Special emphasize are given on the concept of victim, fear of crime, woman victim, child victim, victim of sexual violence, cyber violence, and restorative justice are discussed.

FS 510: Forensıc Psychıatry (Electıve)

The aim of this course to teach the basic information about the place and importance of forensic psychiatry in forensic sciences, the points where the law and psychiatry sciences intersect, legal and criminal capacity, the reasons which remove and decrease the legal and criminal capacity and the effects of conditions such as mental illnesses and age. Special emphasize is given on the basic concepts of forensic psychiatric, legal and criminal capacity, and reasons that remove and reduce legal and criminal capacity.

FS 511: Addıctıon And Forensıc Scıences (Electıve)

The aim of this course is to introduce students to dependencies and effective treatment methods in any kind of addictions.

FS 512: Health Law (Electıve)

This course aims to teach the basic principles concepts of health law, the legal basis of the responsibilities of healthcare professionals and health institutions. In this course, the basic concepts and institutions of health law, legal responsibilities of healthcare professionals and healthcare institutions, defensive medicine practices, personal health data privacy are discussed.

FS 513: Forensıc Insurance (Electıve)

This course aims to teach providing the scientific and effective evidence methods, techniques to prevent insurance disputes before they occur, and techniques to approach insurance cases, which have a large share of the cases being heard at the courts, from a criminal (forensic) perspective. In this course, courses such as insurance abuse, the legal dimension of insurance abuse, causality link investigations, the importance of forensic expertise and forensic science in insurance cases, methods of providing scientific and effective evidence in insurance cases are  discussed in the context of reflected facts.

FS 517: Forensıc Toxıcology (Electıve)

This course aims to examine the poisoning cases which are subject to forensic cases, the interactions between chemicals and the biological systems, and to teach the medico-legal dimension of forensic intoxications cases which result in death or serious injury. In this course, interactions between chemicals and biological systems, medical and legal dimensions of forensic intoxications cases are discussed.

FS 515: Forensıc Intervıew Technıques (Electıve)

This course aims to teach methods of the interviews made in the judicial process, the obligation to report, the symptoms that can be observed in forensic interviews especially with the children victims of violence. In this course, different roles between forensic interview and clinical interview, examples of methods that can be used in forensic interviews with victims, family interviews in cases of violence against children, methods of dealing with difficult cases are discussed.

FS 516: Methods Of Intervıew Wıth Chıld Vıctım of Vıolence (Electıve)

This course aims to teach the methods for forensic interviews with children who are victims of violence and abuse in the judicial process and that protect the child from secondary traumas.In this course, topics such as the importance of forensic interview with the child who is a victim of abuse and violence, symptoms that can be observed in children who are victims of violence, determining the developmental characteristics of the child and its effect on forensic interview are discussed.

FS 517: Forensıc Socıal Work (Electıve)

The aim of this course is to protect children, women and adults, forensic interviews with children who are in conflict with law, probation, prison social service, drug addiction treatments, socail services for victims of crime, adapting the criminals to the society, domestic violence, social assistance rights, the assessment of criminal liability for children and adults. Special emphasize is given on the forensic social work, profile of convict, forensic social work and crime theories, forensic social work practices in the juvenile justice system, forensic social work practices for the justice system, forensic social work in criminal institutions, restorative justice and forensic social work.

FS 518: Scıentıfıc Research Methods And Publıcatıon Ethıcs (Mandatory)

Students will be able to do research in the field of forensic sciences and gain the basic skills to present this research in written and oral form.

FS 519: Thesıs (Mandatory)

The aim of this course is to research a selected topic in the field of international law. In this study, the student has to use the knowledge gained in the field and the ability to plan, maintain and report a scientific research

FS 590: Semınar In Forensıc Scıences (Mandatory)

The aim of this course is to deepen the theoretical knowledge of the students and does the literature work of their selected thesis topic.