KLİNİK PSİKOLOJİ

DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Doktora Programı, tezli olarak IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Klinik Psikoloji Doktora Programı en az 4 yıl (8 yarıyıl) ve en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş adaylar için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 • Doktora programında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
 • Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz
 • Doktora programı örgün bir programdır.
 • Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
 • Rusya, Southern University (IMBL) öğrencileri doktora eğitimlerini tamamlayabilmeleri için en az 5 bilimsel makale (Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak koşuluyla) veya Citation Index’te bir makale yayınlamaları yanında en az farklı kongrelerde iki bildiri hazırlamaları gerekmektedir.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir (TC. uyruklu öğrenciler için Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir).

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Adayın Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya eşdeğer bir eğitim almış olması,
 • Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması,
 • IMBL, Doktora Programına, ilgili anabilim dalı başkanlığının yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınav ile öğrenci kabul edebilir. Üniversite bölüm başkanlığının uygun göreceği uluslararası geçerliliği olan eşdeğer muadil bir sınav da değerlendirmeye alınabilir (TC. Uyruklu öğrenciler, ALES puanı ile kabul edilebilir, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gereklidir)
 • Doktora program kabulünde üniversite tarafından İngilizce yeterlilik sınavı yapılır (TC. uyruklu öğrenciler, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 55 eşdeğeri puan almaları gereklidir.)
 • Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • Yüksek Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi (TC Uyruklu öğrenciler için)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Başvuru Değerlendirme Süreci ve Eğitim Süresi

Eğitim Süresi

 • Doktora Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Doktora Programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bölüm başkanlığının öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını belirtilen sürede on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Lisans derecesi ile Doktora Programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:

Psikoloji doktora programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Link:

Bilim Sınavı:

Online başvuru aşamasından sonra adaylar bilim sınavına davet edilir. Bilim sınavı ile ilgili tarih ve saat bilgisi ilgili dönemlerde enstitü tarafından duyurulur.

Mülakat:

Bilim sınavından sonra puan sıralaması yapılarak adaylar mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda adaylardan programa dâhil olacaklar belirlenir.

Programın Amacı

 • Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Doktora Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Klinik Psikoloji Doktora mezunu yetiştiren bir programdır.
 • Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
 • Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde uzman, araştırmacı ve yönetici; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca klinik psikoloji meslek alanı ile ilgili görevlerde çalışabilmektedir.

Öğretim Programının Yapısı

 • Klinik Psikoloji Doktora Programı en az 4 yıl (8 yarıyıl) ve en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketlerinde yer alan ”Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

 • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
 • Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖGRENİM PROGRAMI

PhD. CLINICAL PSYCHOLOGY PROGRAM COURSE LIST

1st Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY601

 

STATISTICS IN SOCIAL SCIENCES

 

M

 

2

 

2

 

3

 

10

  PSY602 PSYCHOPATHOLOGY  

M

 

3

 

0

 

3

 

10

 

PSY603

 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOPATHOLOGY

 

M

 

2

 

2

 

3

 

10

 

PSY604

 

PSYCHOTHERAPY AND SUPERVISION

 

M

 

2

 

2

 

3

 

10

Total ECTS to be taken in the 1nd semester      40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY605

 

CRISIS INTERVENTION

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

  PSY606 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES  

E

 

2

 

2

 

3

 

10

 

PSY607

 

PSYCHOMETRIC ASSESSMENT

 

E

 

2

 

2

 

3

 

10

 

PSY690

SEMINAR IN CLINICAL

PSYCHOLOGY

 

E

 

0

 

2

 

0

 

10

Total ECTS to be taken in the 2nd semester      40

 

3rd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSL 800

DOCTORATE QUALIFICATION EXAM PROFICIENCY TEST  

M

 

0

 

4

 

2

 

40

Total ECTS to be taken in the 3rd semester 40

 

 

 

 

 

 

 

4th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 PSY 691-1

 

SPECIAL TOPICS  

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE EXAM

Total ECTS to be taken in the 4th semester 30

5th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY 691-2

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE EXAM

Total ECTS to be taken in the 5th semester 30

 

 

 

 

 

 

 

6th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY 691-3

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE EXAM

Total ECTS to be taken in the 6th semester 30

7th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY 691-4

 

SPECIAL TOPICS

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

 

THESIS MONITORING

COMMITTEE EXAM

Total ECTS to be taken in the 7th semester 30

 

 

 

 

 

 

 

8th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

 

 

 

 

 

THESIS EXAM

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 8th semester

 

PROGRAM ECTS SUMMARY

Total ECTS credits to be taken from Core courses for all semesters 200

Total ECTS credits to be taken from Elective courses for all semesters 40

Sum of ECTS credits required for graduation from the program 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 601 Statistics in Social Sciens:

The aim of this course is to enable the students to acquire the knowledge about data analysis in human sciences and basic statistical methods for evaluation of data. Special emphasize is given on procedures involved in constructing and evaluating measurement instruments like Cronbach’s alpha, exploratory and confirmatory factor analysis, types of reliability and validity.

PSY 602 Psychopathology:

The definition of abnormal behavior, different theories about etiology of psychopathology, diagnostic systems (DSM, ICD, OPD), prognostic factors are discussed. Main diagnostic categories and personality organizations are studied.

PSY 603 Developmental Psychology and Psychopathology:

The goal of this course is to enable students to understand the basic concepts of typical and atypical development. This course focuses on subjects such as fear, anxiety, attachment, sexual behaviors, social, physical and psychological development in healthy growing children as well as the psychopathological pathways of these aspects.  The assessment and treatment of distinctive psychopathologies in childhood and adolescence, the importance of multidisciplinary and multidimensional approach and the importance of family, school setting and special education are emphasized.

PSY 604 Psychotherapy and Supervision:

Clinical assessment of the symptoms, case formulation, and treatment planning is discussed based on the case presentations of the students. Integration of clinical experience with theory is aimed. Three main schools of psychotherapy (psychodynamic, cognitive-behavioral, humanistic-existential) are referred. Issues of transference and countertransference in psychotherapy, cultural diversity, ethical problems, establishing the setting and boundaries are discussed. Main concepts of psychotherapy practice are discussed based on the students’ clinical experiences.

PSY 605 Crisis Intervention:

The goal of this course is to introduce the students with concepts of psychological crisis and intervention. In time of a psychological crisis, the patient may react in a maladaptive way and the crisis deepens producing psychiatric symptom which may turn into a neurotic pattern of behavior and restrict functioning of the patient. Crisis intervention requires some different psychotherapeutic techniques.  If the crisis is resolved in a healthy way, it may result with psychological growth.

PSY 606 Research Methods in Social Sciences:

The principals of scientific approach, forming a hypothesis from a theory, choosing appropriate research design, qualitative, quantitative and mixed methods approaches, data collection, and analysis of data are subjects of this course. Research methods in Social Sciences (observation, correlation studies, experimental method, case studies) are discussed.

PSY 608 Psychometric Assessment:

The goal of this course is to learn about specific psychometric evaluation tools that are used in clinical assessment. Ethical principles of testing are emphasized. Information about how to interpret raw data, preparing test report is discussed.

PSY 612 Ethics in Clinical Psychology:

The goal of this course is to introduce the students the need of ethical standards in clinical practice. Special emphasize is given on ethical principles in clinical setting and research.

PSY 614 Addiction and Addiction Treatment:

The aim of this course is to introduce students to dependencies and effective treatment methods in these addictions.

PSY 619 Traumatic Experiences and Trauma Therapy:

The aim of this course is to deepen the theoretical knowledge of traumatic experiences and to transfer the trauma therapy in detail.

PSY 690 Seminar in Clinical Psychology:

The aim of this course is to deepen the theoretical knowledge of the students and does the literature work of their selected thesis topic.

PSY 691 Special Topics:

This refers to thesis study period of the students, sharing knowledge with other students preparing their thesis and getting supervision from their supervisors.