YÜKSEK LİSANS

KLİNİK PSİKOLOJİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAM

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının temel hedefi; Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar.
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenci tez çalışması yapmak ve tez raporunu teslim etmek zorundadır. Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, psikoloji lisans derslerinden seçilebilir.
 • Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarı dönem sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok 3’ü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, psikoloji lisans derslerinde seçilebilir.
 • Yüksek Lisans programı örgün bir programdır.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir (TC. uyruklu öğrenciler için Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir).

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların lisans programından mezun olmaları gerekmektedir (TC Uyruklu adayların ALES puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. ALES puanı kayıt yapmak için zorunlu tutulmamaktadır. Yeterli ALES puanı ilk eğitim dönemini geçmemek kaydı ile kabul edilmektedir).
 • Lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2 veya eşdeğeri olması,
 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına psikoloji lisans programlarının son döneminde bitirme konumunda olan öğrenciler özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin ortalamaları en az 2 düzeyinde olması gerekmektedir. Lisans programlarına da devam eden ve yüksek lisans programına kabul edilen bu öğrenciler en çok 2 yüksek lisans dersi alabilirler.

Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi (TC Uyruklu Öğrenciler için)
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

 

 

Alan Dışı Öğrenci Kabulü

 1. Lisans diploması psikoloji olmayan öğrenciler bölüme alandışı öğrenci olarak kabul edilmekte, alandışı öğrencilerin bilimsel hazırlık dersi olarak üç ders alması gerekmektedir. Bu dersler Klinik Psikoloji Anabilim Dalı tarafından Enstitüsü onayı ile belirlenmektedir. Alan dışı öğrencilerin bitirdikleri lisans programlarında Klinik Psikoloji Anabilim başkanlığınca belirlenen bilimsel hazırlık derslerini geçmiş olmaları halinde muafiyet talep edebilirler. Bilimsel hazırlık dersleri ile ilgili muafiyet daha önce alınan derslerin ders içerikleri Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığınca değerlendirildikten sonra kabul edilebilir.
 2. Alan dışı öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri yanı sıra Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı önerisiyle aynı dönem içerisinde yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilirler.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini elde etmek için gerekli koşullar IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesi hükümlerince belirlenmektedir.
 • Klinik Psikoloji Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
 • Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Klinik Psikoloji Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de okul dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Klinik Psikoloji Anabilim Dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Klinik Psikoloji Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:

Psikoloji yüksek lisans programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Programın Amacı

Klinik Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu yetiştiren bir programdır.

Mezunların Mesleki Profili

Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde uzman, araştırmacı ve yönetici; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca klinik psikoloji meslek alanı ile ilgili görevlerde çalışabilmektedir.

Öğretim Programının Yapısı

 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

 • Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri azami sürede başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ÖĞRETİM PLANI

CLINICAL PSYCHOLOGY MASTER’S PROGRAM

1.st Semester

 

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY 500

 

ADVANCED STATISTICS AND RESEARCH METHODS

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

PSY 501

 

ADULT PSYCHOPATHOLOGY AND PSYCHOTHERAPHY-1

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

 

ELECTIVE

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

 

ELECTIVE

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

30

 

2nd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY 502

 

ADULT PSYCHOPATHOLOGY AND PSYCHOTHERAPHY- 2

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

PSY 503

 

CLINICAL PRACTICE AND EVALUATION

 

 

M

 

3

 

0

 

3

 

8

 

 

ELECTIVE

 

E

 

3

 

0

 

3

 

7

 

PSY 504

 

CLINICAL PSYCHOLOGY SEMINAR

 

M

 

3

 

0

 

3

 

7

30

3rd and 4th Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSY 502

 

CLINICAL PSYCHOLOGY INTERNSHIP

 

M

 

0

 

0

 

0

 

30

 

PSY 521

 

THESİS

 

M

 

0

 

0

 

0

 

30

60