ULUSLARARASI İŞLETME

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programının temel hedefi bireylere insan kaynakları, pazarlama, örgütsel davranış, uluslararası işletme gibi genel işletme konularında kendilerini geliştirme olanağı sunmaktır. Rekabetin gittikçe arttığı bir dünyada bireylerin lisansüstü seviyede de uzmanlaşması önem taşımaktadır. İşletme Bölümü mezunları gerek akademide gerekse iş dünyasında iş imkanlarına sahip olabilmektedir.
 • Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere İşletme Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.
 • Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenci tez çalışması yapmak ve tez raporunu teslim etmek zorundadır. Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, işletme lisans derslerinden seçilebilir.
 • Uluslararası İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarı dönem sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok 3’ü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, işletme lisans derslerinde seçilebilir.
 • Yüksek Lisans programı örgün bir programdır.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletme Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir (TC. uyruklu öğrenciler için Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir).

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Tezli Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların lisans programından mezun olmaları gerekmektedir (TC Uyruklu adayların ALES puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. ALES puanı kayıt yapmak için zorunlu tutulmamaktadır. Yeterli ALES puanı ilk eğitim dönemini geçmemek kaydı ile kabul edilmektedir).
 • Lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2 veya eşdeğeri olması,
 • Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programına işletme lisans programlarının son döneminde bitirme konumunda olan öğrenciler özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin ortalamaları en az 2 düzeyinde olması gerekmektedir. Lisans programlarına da devam eden ve yüksek lisans programına kabul edilen bu öğrenciler en çok 2 yüksek lisans dersi alabilirler.

Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi (TC Uyruklu Öğrenciler için)
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Uluslararası İşletme Yüksek Lisans derecesini elde etmek için gerekli koşullar IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesi hükümlerince belirlenmektedir.
 • Uluslararası İşletme Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
 • Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve İşletme Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de okul dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını İşletme Anabilim Dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar İşletme Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:          

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

 

Programın Amacı

Günümüzde uzmanlık alanı ne olursa olsun iş dünyasında yer alacak profesyonellerin işletme disiplini bilgilerine sahip olmaları kariyerleri açısından büyük bir artı değer teşkil etmektedir. Bu nedenle, işletmecilik disiplini dışındaki disiplinlerden mezun olanlar arasında işletme alanında yüksek lisansı yapma eğilimi artmıştır. Bu program işletme disiplinindeki hızlı gelişime ayak uydurmak isteyen ve bu yönde kendisine kariyer hedefi koyan, ileride yönetici pozisyonlarında çalışmak isteyen lisans mezunlarının ve profesyonellerin bu talebine cevap verebilmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların Mesleki Profili

Bu programın mezunları gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle yönetici konumunda görevler üstlenebilmektedirler.

Öğretim Programının Yapısı

 • Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere İşletme Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

 • Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri azami sürede başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

ULUSLARARASI İŞLETME

1.st Semester

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
MGMT500  RESEARCH METHODS M 3 0 3 7
MGMT503 ORGANIZATION THEOLOGY M 3 0 3 7
MGMT606  ENERGY FOR BUSINESS

 

            M 3 0 3 8
FIBA500 FINANCIAL MANAGEMENT M 3 0 3 8
Total ECTS to be taken in the 1th semester 30

 

2.th Semester

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
ISMA500 MANAGEMENT SYSTEMS S 3 0 3 8
MGMT502 STRATEGIC MANAGEMENT S 3 0 3 8
MGMT507 MARKETING CONTACT              S 3 0 3 7
MGMT508 SEMINAR S 3 0 3 7
Total ECTS to be taken in the 2th semester 30

 

3th Semester and 4th Semester

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
MGMT590 THESIS 60
Total ECTS to be taken in the 3th semester 60

 

 

Total ECTS to be taken in the 4th semester 60
PROGRAM ECTS SUMMARY
Total ECTS credits to be taken from Core courses for all semesters 30
Total ECTS credits to be taken from Elective courses for all semesters 30
Sum of ECTS credits required for graduation from the program 120

 

 

 

 

 

 

 

PSY 500- Advanced Statistics and Research Methods:

Research methods in psychology (observation, experimental research, case studies) and basic statistical methods used in the evaluation of data constitute the content of the course. The students are required to conduct a research and evaluate the data with the SPSS statistical program on the computer and prepare a report. At the end of the course the students are expected to be able to identify the groups, to identify differences between groups, to see the correlation between the variables.

PSY 501- Adult Psychopathology and Psychotherapy 1:

The course content includes the etiology, symptomatology, treatment of psychotic and mood disorders with dynamic and cognitive-behavioral therapy.

PSY 502- Adult Psychopathology and Psychotherapy 2:

The course consists of the etiology, symptomatology and treatment of anxiety disorders, personality disorders, sexual dysfunctions and eating disorders with dynamic and cognitivebehavioral therapy approach.

PSY 503- Clinical Practice and Evaluation:

The aim of the course is to provide the students with practical supervision in the clinical field. The place of practice is determined by the department each semester. Clinical interview, observation, selection of scales and tests, interpretation of results and therapy plan is aimed to gain skills. The course consists of identifying and discussing the problems that occur during the application and also formulating a report.

PSY 504- Clinical Psychology Seminar:

The aim of this course is to enable students to search for literature to select a thesis topic and to find a research topic and guide them to submit a thesis proposal. At the end of the course, the students are expected to make a literature review and formulate their thesis.

PSY 505- Clinical Psychology Internship:

The aim of this course is to enable students to gain experience in practice by working under supervision of consultant in related hospitals and clinics. An evaluation meeting is held with the advisors once a week.

PSY 506- Psychology of Aging:

It examines psychomotor, cognitive and emotional changes that vary according to aging from maturity and aging, from the perspective of lifelong development. Discuss the findings and issues of contemporary research on aging. It covers the intersection of psychopathology and developmental psychology. It tries to understand the dynamics of development and change and how parental attitudes affect this process. Extensive discussion of childhood psychopathology includes disease types, dynamics and treatments.

 

PSY 507- Childhood Psychopathology:

It covers the intersection of psychopathology and developmental psychology. It tries to understand the dynamics of development and change and how parental attitudes affect this process. Extensive discussion of childhood psychopathology includes disease types, dynamics and treatments.

PSY 508- Mental Disability:

The aim of this course is to enable students to understand mental disability in functional and systematic aspects. In order to achieve this goal, this course includes: historical and legal mental disability, personality traits of individuals with intellectual disabilities, educational needs and curriculum planning and lifelong programs and topics

PSY 509- Psychological Tests and Application:

The course covers the basic principles of psychological tests and the most commonly used intelligence and personality tests in clinical psychology. Contemporary Personality Theories In- depth analysis of personality theories. Among these theorists are S. Freud and his followers, learning theorists, temperament theorists, social-learning theorists and humanistic approaches. Today, personality research, new methods used in personality research are also examined.

PSY 510- Psychotherapy Techniques:

The theory and techniques of psychoanalytic, cognitive-behavioral and humanistic-existential psychotherapy approaches are discusse

PSY 511- Dynamic Psychotherapies:

Contents of this course to introduce a diagnostic-oriented approach, to provide a clear model of psychopathology and treatment, to explain the basic theories and principles for first-time learners of dynamic psychotherapies, to provide an integrated knowledge of personality pathologies and psychodynamic psychotherapies, objectives, strategies, tactics in dynamic psychotherapies, which are a long treatment process. and how to use them in a flexible way, and how to use dynamic psychotherapies with other treatment methods.

PSY 512- Cognitive Behavioral Therapies:

This course aims to teach the students the history, theory, application and related skills of Cognitive Behavioral Therapies. This course also examines the historical and theoretical foundations of Bandura, Ellis, Meichenbaum and Beck. In addition, interview techniques used in cognitive behavioral therapies process cognitive structures. Topics include changing unwanted habits and behaviors, coping with dysfunctional thoughts, developing selfconfidence, and increasing motivation.

 

PSY 513- Psycho-Physiological Disorders:

Psycho-physiological disorders are psychological dysfunctions that manifest themselves with physical symptoms and are in the category of psychological disorders. The aim of this course is to give information about psycho-physiological disorders and their treatment.

PSY 514- Ethics in Psychology:

Giving the ethical rules in general ethics and clinical psychology. Explaining ethical decision making process, discussing ethical decision making process in different situations, solving ethical problems.

PSY 515- Psychopharmacology:

Absorption, distribution, destruction and excretion of drugs in the body, drug groups used in the treatment of psychological disorders, mechanisms of action, side effects are the content of the course

PSY 516- Substance Addiction and Treatment:

The mechanism of action of psychoactive substances, biological explanation of the development of tolerance, disorders related to substance use, basic principles in substance use prevention and treatment programs are the content of the course.

PSY 517- Child Abuse:

The definition, frequency, causes of child abuse, psychological problems arising from child abuse, theories explaining their emergence and treatment approaches are the content of the course.

PSY 518- Psychoanalytic Psychopathology:

In this course, all the works of Sigmund Freud are reviewed. Psychopathology is handled according to psychoanalytic theory.

PSY 519- Scale Development- Statistical Applications:

These are the steps that should be taken to develop an objective psychological scale that students should know in order to apply psychological tests ethically in their clinical practice. In this course, classical and modern test theories and the structure of psychological testing will be given. In the development of the scale, item preparation, various statistical techniques and validity-reliability concepts will be emphasized. Group Psychotherapies-I The aim of this course is to provide students with basic knowledge about group psychotherapies. Group formation, patient selection, therapeutic factors in group therapies; ethical principles in group therapy, dynamics of group therapies are discussed.

 

 

PSY 520- Group Psychotherapies:

Together with the practical application, it is aimed that the students learn about group psychotherapies. In group therapies, therapeutic factors, dynamics of group therapies and different group therapy methods are mentioned.

PSY 521- Thesis:

The aim of this course is to research a selected topic in the field of clinical psychology. In this study, the student has to use the knowledge gained in the field and the ability to plan, maintain and report a scientific research.