ULUSLARARASI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Doktora Programı, tezli olarak IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Uluslararası İşletme Doktora Programı en az 4 yıl (8 yarıyıl) ve en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş adaylar için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 • Doktora programında ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
 • Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz
 • Doktora programı örgün bir programdır.
 • Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
 • Rusya, Southern University (IMBL) öğrencileri doktora eğitimlerini tamamlayabilmeleri için en az 5 bilimsel makale (Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak koşuluyla) veya Citation Index’te bir makale yayınlamaları yanında en az farklı kongrelerde iki bildiri hazırlamaları gerekmektedir.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletme Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak TC uyruklu öğrenciler için program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir.

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Adayın işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması,
 • Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması,
 • IMBL, Doktora Programına, ilgili anabilim dalı başkanlığının yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınav ile öğrenci kabul edebilir. Üniversite bölüm başkanlığının uygun göreceği uluslararası geçerliliği olan eşdeğer muadil bir sınav da değerlendirmeye alınabilir (TC Uyruklu öğrenciler, ALES puanı ile kabul edilebilir, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gereklidir)
 • Doktora program kabulünde üniversite tarafından İngilizce yeterlilik sınavı yapılır (TC uyruklu öğrenciler, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 55 eşdeğeri puan almaları gereklidir.)
 • Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • Yüksek Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi  fotokopisi)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi (TC.Uyruklu Öğrenciler için)
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Başvuru Değerlendirme Süreci ve Eğitim Süresi

Eğitim Süresi

 • Doktora Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Doktora Programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bölüm başkanlığının öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını belirtilen sürede on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Lisans derecesi ile Doktora Programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:

Uluslararası İşletme Bölümü doktora programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Link:

Bilim Sınavı:

Online başvuru aşamasından sonra adaylar bilim sınavına davet edilir. Bilim sınavı ile ilgili tarih ve saat bilgisi ilgili dönemlerde enstitü tarafından duyurular

Mülakat:

Bilim sınavından sonra puan sıralaması yapılarak adaylar mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda adaylardan programa dâhil olacaklar belirlenir.

Programın Amacı

 • Uluslararası İşletme Bölümü Doktora Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş işletme yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen İşletme Bölümü Doktora mezunu yetiştiren bir programdır.
 • Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

Öğretim Programının Yapısı

 • Uluslararası İşletme Bölümü Doktora Programı en az 4 yıl (8 yarıyıl) ve en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketlerinde yer alan ”Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

 • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
 • Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖGRETİM PROGRAMI

PhD. INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM COURSE LIST

1st Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

MGMT 600

RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES  

M

 

3

 

0

 

3

 

10

 

MGMT 601

STRATEGIC PLANING AND MANAGEMENT  

M

 

3

 

0

 

3

 

10

 

MGMT 602

FINANCIAL MANAGEMENT  

M

 

3

 

0

 

3

 

10

 

MGMT 606

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR  

M

 

3

 

0

 

3

 

10

Total ECTS to be taken in the 1nd semester 40

 

2st Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

ELECTIVE COURSES I  

E

3 0 3 10
ELECTIVE COURSES II  

E

3 0 3 10
ELECTIVE COURSES III  

E

3 0 3 10
ELECTIVE COURSES IV  

E

3 0 3 10
Total ECTS to be taken in the 2nd semester 40

 

 

3rd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

PSL800

 

DOCTORATE QUALIFICATION EXAM PROFICIENCY TEST

 

M

 

0

 

4

 

2

 

40

Total ECTS to be taken in the 3nd semester 40

4rd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

 

MGMT 691-1

SPECIAL TOPICS

 

 

M

 

5

 

0

 

0

 

30

THESIS MONITORING COMMITTEE EXAM

 

 

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 4nd semester 30

5rd Semester

 

CODE

 

COURSE TITLE

 

M/E

 

T

 

P

 

K

 

ECTS

MGMT 691-2  

SPECIAL TOPICS

M 5 0 0 30
THESIS MONITORING COMMITTEE  

 

 

 

 

 

Total ECTS to be taken in the 5nd semester 30

 

 

6rd Semester

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
MGMT 691-3 SPECIAL TOPICS M 5 0 0 30
THESIS MONITORING COMMITTEE
Total ECTS to be taken in the 6th semester 30

7rd Semester

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
MGMT691-4 SPECIAL TOPICS M 5 0 0 30
THESIS MONITORING COMMITTEE
Total ECTS to be taken in the 7th semester 30

8rd Semester

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
THESIS EXAM
Total ECTS to be taken in the 8th semester

 

 

PROGRAM ECTS SUMMARY

Total ECTS credits to be taken from Core courses for all semesters 200

Total ECTS credits to be taken from Elective courses for all semesters 40

Sum of ECTS credits required for graduation from the program 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-1 Courses That Can Be Taken In The Field Of Finance

 

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
 

ISS601

ADVANCED TOPICS IN

FINANCE

 

S

 

3

 

0

 

3

 

10

 

ISS602

FINANCIAL ECONOMETRICS  

S

 

3

 

0

 

3

 

10

 

ISS603E

FINANCIAL MARKET

MICROSTRUCTURE

 

 

S

 

3

 

0

 

3

 

10

ISS606E  

FINANCIAL ACCOUNTING

S

 

3

 

0

 

3

 

10

 

40

 

 

ANNEX-2 Courses That Can Be Taken In The Field Of Marketing

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
 

ISS604E

MARKETING THEORY  

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

ISS605E

DIRECTED   READINGS   IN CONSUMER BEHAVİOR

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

ISS602

ADVANCED

MARKETING RESEARCH

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

ISS603E STRATEGIC

MARKETING MANAGEMENT

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

40

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-3 Human Resources Management-Courses That Can Be Taken In The Field Of Organization

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
 

ISS606E

ORGANIZATION THEORY

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

ISS607E

SPECIAL TOPICS IN

ORGANIZATIONAL

BEHAVIOR

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

ISS611

HUMAN

RESOURCES MANAGEMENT

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

ISS605 MANAGEMENT

OF ORGANIZATION

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-4 Courses can be taken in the field of Tourism Hotel and

Management

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
 

THM

611

ADVANCED INTERNATIONAL TOURISM  BUSINESS

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

THM 613

HOTEL MARKETING & SALES MANAGEMENT

 

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

THM 615

INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

THM 617 ACCOUNTING FORTHE

HOTEL OPERATIONS

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-5 Courses Taken In The Field Of Education Management

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
 

EYD

601

COMPARATIVE EDUCATION MANAGEMENT

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

EYD 604

PROFESSIONAL ETHICS

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

EYD 605

ORGANIZATIONAL

BEHAVIOR

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

EYD 607 ANALYSISOF INTERNATIONAL EDUCATION POLICIES

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX- 6 Courses In Public Administration

CODE COURSE TITLE M/E T P K ECTS
 

KYL 602

MANAGEMENT THEORES AND PUBLIC ADMİNİSTRATİON

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

KYL 603

COMPARATIVE PUBLIC ADMİNİSTRATİON

 

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

KYL 604

BUREAUCRACY

 

 

 

E

 

3

 

0

 

3

 

10

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGMT 600 Research Methods ın Socıal Scıences

Students will be able to do research in the field of social sciences and gain the basic skills to present this research in written and oral form.

MGMT 601 Strategic Planing And Management

Fundamental philosophy of strategic management (SM), main concepts of SM, evolution of SM thought, SM process, internal environment (company) and external environment analysis and situation analyses, strategy selection, main strategies (competition strategies), implementation of strategies and control.

MGMT 602 Fınancıal Management

The aim of this course is to enable students with basic finance knowledge to take long-term investment and finance decisions, to determine policies, to gain the ability to understand different theoretical approaches in business finance.

MGMT 606 Organizational Behavior

Human as the central concept of organizing; senses and perception; attitudes and learning, personality and behavior; organizational communication; motivation; groups in organizations, organizational conflicts; leadership and management, organizational commitment and satisfaction, culture in organizational context, social responsibility and ethics.

MGMT 691 Special Topics

This refers to thesis study period of the students, sharing knowledge with other students preparing their thesis and getting supervision from their supervisors.

ISS 601 Advanced Topics In Finance

This course covers various theoretical and empirical topics in advanced finance. In this course we will examine issues in portfolio management, portfolio performance evaluation, asset pricing applications to corporate finance, dynamic financing decisions, financial distress, financing and investment interactions and behavioral aspects of corporate finance.

ISS 602 Financial Econometrics

Volatility and Correlation, Moving Average Models, Volatility Modeling, GARCH Models and Extensions, Forecasting Correlation and Volatility, Covariance Matrices, Principle Component Analysis, Orthogonal GARCH Model, Value at Risk-VaR, Modeling Non-Normal Returns, Time Series Models, Cointegration

ISS 603E Financial Market Microstructure

Introduction to Microstructural Aspects of Financial Markets, Basic Theoretical and Empirical Tools in Microstructure, Agency and Market Making, Bid-Ask Spread and Its Components, Transaction Costs, Informational Aspects, Liquidity, Orders and Order Book, Price Discreteness, Trading Volume, Seasonalities, Transparency, Optimal Market Design, Types and Characteristics of Financial Data

ISS 603E Financial Accounting

Introduction to financial accounting, general accounting principles, accounting cycle, examinations of current assets, fixed assets, current liabilities, inventory methods and policies, and preperation of financial tables (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Owner’s Equity and Cash Flows)

ISS 604E Marketing Theory

The emergence and origins of marketing thought, the evolution of marketing concept, defining what marketing is, discussions around “is marketing a science or an art?”, different schools having impact on marketing theory, construction of marketing theory, production and dissemination of marketing knowledge

ISS 605E Directed Readings in Consumer Behavior

Introduction to consumer behavior, motivation, personality, memory, judgment, decision making, attitudes, persuasion and learning, buying motivations, consumer information search, and methods used in consumer research, i.e. experimental design.

ISL 602 Advenced Marketıng Management

To be able to ask the right questions in the field of marketing, to reach the right results by following the right methods, to plan qualitative or quantitative research, to prepare the questionnaires, to code, to analyze and to analyze the data

ISS 603E Strategic Marketing Management

From the idea of a making the individual useful to society ulaşıl, which is the general aim of the training activities, the closest specific goal to be reached in the marketing principles course is the main factor in the success of businesses in today’s competitive world “marketing” concept of the largest dimension of examination and marketing is to teach basic information about. In this way, the students learn how to use this information in business life and what they can do with this information

ISS 606E Organization Theory

Discussions about classical, modern and post-modern theories of organization, elaboration of empirical works about organization theory both at the local and global level and structuring of theoretical frameworks of organization theory.

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

The course includes a set of special and current topics in organizational behavior literature like commitment, personality, psychological contracts, cross-cultural norms and work values, leadership, motivation, team and organizational dynamics as well as the critical elaboration of topics like dysfunctional behavior and future of organizational behavior as field.

ISS 611 Human Resources Management

Human resources management (HRM); historical development of HRM; functions of HRM, human resources planning, personnel selection process, career management; job analysis and job design; performance appraisal of employee, wage management.

ISS 605 Management and Organization

Why study organizations and management? Multiple perspectives on organizations and management, the environment and its influence on organizations, organizational social structure, technology, organizational culture, physical structure, power, control and conflict in organizations, review of theoretical perspectives in the literature, new directions in management and organizations, theory and practice in management and organizations, project presentations and discussion.

THM 611 Advanced Internatıonal Tourısm Busıness

This course aims to teach latest applications of international business environment especially in Europe and in Near Middle East. The class covers key management techniques and strategic models within the specific international hospitality and tourism business context. It introduces current management ideas for a globalised economy in a way that is practically valuable to students. The international business environment is explored and alternative management paradigms relevant to the hospitality and tourism industry are presented .

THM 613 Hotel Marketing &Sales Management

This course serves as an advance learning of marketing in hospitality. Marketing’s critical importance in the service sector and the importance of embracing correct moves to create long-term relationship with customers of the hospitality industry are emphasised. Main concepts of hospitality will be enhanced with case studies. This course will have a balance between theories-concepts and practices-applications.

THM 613 Hotel Marketing &Sales Management

This course serves as an advance learning of marketing in hospitality. Marketing’s critical importance in the service sector and the importance of embracing correct moves to create long-term relationship with customers of the hospitality industry are emphasised. Main concepts of hospitality will be enhanced with case studies. This course will have a balance between theories-concepts and practices-applications.

THM 613 Hotel Marketing &Sales Management

This course serves as an advance learning of marketing in hospitality. Marketing’s critical importance in the service sector and the importance of embracing correct moves to create long-term relationship with customers of the hospitality industry are emphasised. Main concepts of hospitality will be enhanced with case studies. This course will have a balance between theories-concepts and practices-applications.

THM 615 International Hotel Management

This course is designed to develop students’ knowledge of the latest developments in global hospitality operations with the contemporary management principles. It provides a truly international perspective on the hospitality and tourism industries and provides a fresh insight into hospitality and tourism management.

THM 617 Accounting for the Hotel Operations Accounting

Module aims to teach how daily routine operations transferred into guests file and requires effective control on financial operations in the hospitality industry.

EYD 601 Comparatıve Traınıng Management

The purpose of education management organizations in various countries, structure, process, to determine the dimensions of the climate and to compare them with each other and with Turkey on the basis of their education under the management of the country this size.

EYD 604 Professıonal Ethıcs

Theoretical and case studies based on education management and auditing areas besides various occupational fields.

EYD 605 Organızatıonal Behavıor

The concept of organization, individual behavior in organizations, motivation theories, groups in organizations, power and policies, leaders, organizational structure, effective communication process, effective decision making process, organizational change and discussion of development and discussion.

EYD 607 Analysıs of Internatıonal Educatıon Polıcıes

Relationship between education and politics. Functions and duties of institutions and organizations that determine and implement educational policies. Various factors affecting educational policies.Problems of implementation of educational policies. The European Union’s historical development, the EU member states and expectations, EU Development Plan, the Copenhagen criteria, the EU perspective for Turkey of the country and approaches, EU Education Policy, progress and results of the comparative EU education practices and reforms.

KYL 601 Management Theories and Public Administration

To examine the public administration and its problems from the perspective of management theories, to evaluate the reflections of the development processes of management thought on public administration.

KYL 602 Comparative Public Administration

To be familiar with comparative analysis and methods in public administration, to examine the different political regimes and models that countries have and the organizational structures of public administration.

KYL 603 Current Issues in Local Governments

Evaluate new trends, practices and discussions in local governments

KYL 604 Bureaucracy

The study of bureaucracy, its theory and bureaucracy politics.